:תנאי הרשמה והשתתפות  
.עצם הרשמתו של הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול, מהווה את הסכמתו לתנאי הטיול. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהלן, מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין המארגנים או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא את התנאים והמידע, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול
הרשמה ותשלום
עם ההרשמה לטיול ישלם הנוסע סך של 350 יורו לאדם דמי מקדמה. השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך שנקבל את מלוא התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ-35 יום לפני מועד תחילת הטיול. חשוב לדעת שמדובר בגורמים רבים שהכסף צריך להגיע אליהם בזמנים שמוגדרים מראש ואנו מצדנו מעוניינים שתקבלו שרות מלא, ללא עיכובים. אנו רשאים לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול במידה ולא התקבל מלא התשלום
מחירים
מחירי הטיולים באתר מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו
שערי מטבע זר
המחירים נקובים ביורו. התשלום יבוצע בשקלים או במט"ח לפי ( שער יורו ) מכירת מזומנים גבוה ביום התשלום.
ביצוע טיול
אנו נעשה הכל על מנת לקיים את הטיול אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הטיול עד 21 יום לפני יציאת הטיול, מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם של המארגנים. ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים. הודעה על ביטול תימסר על ידנו. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער היורו מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע עד 15 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו. במקרה של ביטול טיול כאמור, אנו נחזיר את כל הכספים ששולמו ולא יהיו חייבים לשלם לנוסע פיצוי כלשהו
דמי ביטול
נוסע שביטל השתתפותו עד כ-45 יום לפני היציאה לטיול ישלם 150.00 יורו דמי ביטול
נוסע שביטל השתתפותו בין 44-ל-30 יום לפני היציאה לטיול ישלם %30 ממחיר הטיול דמי ביטול
נוסע שביטל השתתפותו בין 29-ל-14 יום לפני היציאה לטיול ישלם 50% ממחיר הטיול דמי ביטול
נוסע שביטל השתתפותו בין 13 ל-7 יום לפני היציאה לטיול ישלם65% ממחיר הטיול דמי ביטול
נוסע שביטל השתתפותו בין -6 ל-2 יום לפני היציאה לטיול ישלם 85% ממחיר הטיול דמי ביטול
נוסע שיבטל את השתתפותו בטיול בפרק זמן מאוחר יותר מכפי שפורט לעיל יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר של הטיול
אנו מחייבים כל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות מתאים וחשוב לעשות זאת בעת ההרשמה מכיוון שישנם ביטוחים שמכסים את דמי הביטול במקרה של "ביטולים של הנוסע שאינן בשליטתו בעת כריתת החוזה". חשוב לוודא שהפוליסה שברשותכם מקיפה ומכסה ביטולים
הודעת הביטול של הנוסע תינתן ע"י הודעה בכתב באי מייל או דואר רשום. תאריך הביטול יחשב רק ביום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים
זיכויים והחזרים
נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע מכל סיבה שהיא, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו'ב. אנו ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות. סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים
עישון
בזמן נסיעה באוטובוס לא יותר העישון
שאר המקומות - בהתאם לחוקי המדינה
אוטובוס/ רכב
בטיולים פרטיים יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס/ רכב עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס/ רכב לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בצרפת. אין זו מחובתו של הנהג להסיע את המטיילים בשעות הפנאי, בימים או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית
בתי מלון
בבתי המלון קבלת החדרים הינה בדרך כלל החל מהשעה 14:00 ועזיבתם לפני השעה 12:00 . בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם במקרים אחדים יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה כזה שומרים המארגנים לעצמם את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור, במגמה להביא לכך שתכנית הטיול הכוללת לא תפגע. בתי המלון יהיו ברמה דומה
ארוחות
בכל מסלול טיול מתחת לכותרת 'המחיר כולל', פורטו הארוחות שיוגשו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול. הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף אלא אם צויין אחרת. ארוחות במהלך הטיסות ובבתי מלון אינן באחריות חברה המארגנת אלא באחריות חברות תעופה ובתי מלון בלבד. המארגנים אינם אחראים לסוג וטיב הארוחות בטיסות או לקבלת ארוחות מיוחדות שהוזמנו ע"י הנוסע
טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה יביאו לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב השינויים המפורטים למעלה יחויב בדמי ביטול על פי התנאים המפורסמים בחברות התעופה
דרכון
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד. בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות בתוקף הדרכון או ממדיניות הממשלות של הארצות המטוילות, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך
מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי. במידה ותהינה תוספת עלויות עקב שינויים אלו, ישלמו אותם המטיילים מכיסם בהתאם להנחייתנו
אחריות וביטוח
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה. על כל מטייל לעשות בעצמו ובעבורו ביטוח נסיעות מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה
:במחיר הטיול איננו כוללים
דרכון: דמי הוצאת דרכון או הארכתו
ארוחות: כל ארוחה שאינה מצוינת בסעיף כלכלה
אכסון: תוספת ליחיד בחדר
ביטוחים: ביטוח נסיעות אישי
בילויים וסיורים בזמן החופשי: כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתכנית
'הוצאות אישיות: הוצאות בעלות אופי אישי, כגון דואר, טלפונים, כביסה, משקאות וכד